Privacyverklaring Vivere Verduijn

Contactgegevens
Vivere Verduijn
KvK: 84289392
Telefoon: 06 81005651
E-mailadres: info@vivereverduijn.nl
Website: vivereverduijn.nl

Algemeen
Vivere Verduijn is een eenmanszaak. De belangrijkste activiteit is het uitoefenen van bedrijfsmaatschappelijk dienstverlening. Ik hecht veel waarde aan uw privacy en veiligheid van uw gegevens.

Gegevens die worden verwerkt
Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten, hetzij via de website, e-mail of telefonisch, vraag ik u om de puur noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
 Uw voor- en achternaam;
 Uw telefoonnummer;
 Uw emailadres;
 Uw geboortedatum;
 Uw geslacht;
 Uw functie;
 Gespreksaantekeningen.
 Evt reden van aanmelding

Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren. De gegevens zijn nodig om met u in contact te komen. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk.

Doeleinden en grondslagen
Vivere Verduijn verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen en voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de hierna te noemen doeleinden:

 Het verlenen van bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening (op basis van overeenkomst van opdracht);
 Facturering;
 Uitvoeren administratieve handelingen;
 Voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Delen van persoonsgegevens met derden
Vivere Verduijn deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Vivere Verduijn bewaart uw persoonsgegevens voor een duur van 24 maanden, tenzij de wet een andere bewaartermijn voorschrijft.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegeven. Hiernaast heeft u het recht om Vivere Verduijn te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klachten
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als Vivere Verduijn de regels omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens niet naleeft. Voor de wijze waarop u de klacht moet indienen verwijs ik u naar de website van de AP.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Vivere Verduijn neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. De nodige passende maatregelen zijn genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met

Privacyverklaring
Vivere Verduijn heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom met regelmaat deze verklaring.

Deze verklaring is op 31-1-2023 opgesteld.